Crew


Lab Kill Lab 

Concept/Direction: Shu Lea Cheang


WORK STATIONS

PHYTOPIA
Špela Petrič, Ke-Ting Chen, Yuan-An Chan, Ruo-Yun Yeh, Temu Watan, Dondon Hounwu, aka_Chang, Shan Shan Chen, IBau, Tzuan Wu


WATERIA
Yannick Dauby, Yung-Ta Chang, Hui-Sheng Chang, Chiao-Ping Wang, Xosé Quiroga


FORKING PIRAGENE
Theresa Tsun-Hui Tsao + Paul Gong + Po-Min Wu, Hsiao-Wei Chiu + Chia-Liang Kao + g0v Community, Adriana Knouf, Ryu Oyama, Tzu-Tung Lee + Winnie Soon, Harm van den Dorpel, Sean Raspet + Francis Tseng , Xin Liu, Lynn Hershman Leeson, Devin Kenny

Special curation Forking PiraGene: Yukiko Shikata, Michael Connor/rhizome.org


RICE ACADEMY RICE BUG REVOLT 
Ming-Hsin Lai, Me-Chi Yao, Cheng-Hsien Liang, Yao-Jen Lai, Chiu-Hung Chung, Yaohua Liu, Franz Xaver, Taro Klemens Knopp, Martin Howse, Shu-Lea Cheang, Hsien Yu Cheng


TECHNOIA
Constanza Piña, Yen-Tzu Chang, Hai-Ting Liao 


FORUM

Hsiu-Mei Chung, Temu Watan, Ching-Yu Liou, Stone Pan, Tzu-Hao Lin, Tyng-Ruey Chuang, Audrey Tang, Yukiko Shikata, Tse-Yi Wang, Cing-Soong Lai, Yi-Hsuan Lin, imacat, SallyQ


PRODUCTION

Escher Tsai, Monique Chiang, Ping-Yi Chen, Chi-Hung Tsai, Che-Min Hsieh, Mei-Hsuan Chen


PRINT AND MEDIA DESIGN 

Logo: Jerry Luk

Visual: Teng Hsiang Chuang


WEBSITE 

Monoame Design Studio


EXHIBITION INSTALLATION

Yun-Chi Huang


TECHNICAL SUPPORT

Andrew Lin


TRANSLATION

Yen-Ting Kuan, Hui-Fen Anna Liao


DOCUMEMTATION

Vincent Sang, Fat Chou, Rngrang Hungul, Thalaelethe Titibu


ON-LINE STREAM SUPPORT

[email protected]


KITCHEN SOCIAL ACT

Coordinated by Yin-Nu Chen 

Cooks: Faye Lin / FERMENTERIA, Fugoul Yee, Shu-Lea Cheang, Dimension Plus (Jessie Huang, Weiwei Huang), Ryu Oyama, Taro Klemens Knopp, Ke-Ting Chen, Hsien-Yu Cheng , Yi-Ru Chen

Special invite: Rice Beer brewing experiment by Robert Chen/ ALECHEMIST

With sponsors: Tatung Co., ALECHEMIST, Chih Shang Duo-Li Rice Co., Ltd.


Supported by Ministry of Culture

Organized by C-LAB 

Implemented by Technology Media Platform


COLLABORATION

Taiwan Agricultural Research Institute, Council of Agriculture, Executive Yuan

Forestry Research Institute, Council of Agriculture, Executive Yuan

Kaohsiung Museum of Fine Arts

Department of Mechanical Engineering,Tatung University